Sinh viên CNTT sẽ tiếp cận với Lean LaunchPad Startup, vì phù hợp với startup công nghệ.

You are here: