LỊCH TRỰC KHOA VÀ TIẾP SV TẠI KHOA CỦA GV KHOA CNTT

Thời gian sáng từ 8h – 11h, chiều 13h30 – 16h30

STT Họ tên giảng viên

Thứ hai

Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Sáng

1 Lê Mậu Long              X      
2 Phạm Văn Đăng    X                
3 Nguyễn Mai Huy        X  X      
4 Thái Trúc Nhi          X        
5 Bùi Duy Tân          X            
6 Trần Thị Hồng Yến              X      
7 Đỗ Đức Bích Ngân    X            X
8 Thái Thị Thanh Thảo        X          
9 Giang Hào Côn      X            
10 Nguyễn Xuân Cường          X            
11 Nguyễn Kim Quốc            X          
12 Vương Xuân Chí              X    
13 Hà Minh Tân            X        
14 Nguyễn Văn Thành  X                
15 Dương Minh Trung                X  

 

16 Phan Công Vinh  

 

                 
17 Trần Minh Hùng              X    
18 Nguyễn Hồ Minh Đức Làm việc đầy đủ tại Khoa trừ các buổi họp hoặc công tác