nha-khoa-hoc-ts-duong-trong-hai-1441854915

TS. Dương Trọng Hải

Trưởng khoa

hinhthetQuoc

TS. Nguyễn Kim Quốc

Phó Trưởng khoa thường trực

T_Vinh

PGS.TS Phan Công Vinh

Phó Trưởng khoa

Cao Xuân Thiều

Thư ký - Giáo vụ

Nguyễn Thị Hoàn Sinh

Giáo vụ khoa

ThS. Đỗ Đức Bích Ngân

Trưởng BM Kỹ thuật phần mềm

ThS. Lê Mậu Long

Trưởng BM Cơ sở ngành

ThS. Vương Xuân Chí

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hồng Yến

Giảng viên

ThS. Phạm Văn Đăng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Xuân Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Thành

Giảng viên

ThS. Nguyễn Huế Tiên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Công Nhựt

Giảng viên

Ths. Lê Vũ Trường

Giảng viên

ThS. Lê Thị Nhẫn

Giảng viên

ThS. Lai Văn Phút

Giảng viên

ThS. Hà Minh Tân

Giảng viên

ThS. Giang Hào Côn

Giảng viên

ThS. Bùi Hùng Vương

Giảng viên

Thái Trúc Nhi

Giảng viên

PGS.TS Đỗ Văn Thành

Giảng viên

Nguyễn Mai Huy

Giảng viên

Bùi Duy Tân

Giảng viên