PHÚC TRA ĐIỂM

Khoa thông tin hướng dẫn quy trình phúc tra điểm như sau: Trường hợp thi môn trắc nghiệm: HSSV tải mẫu đơn Đề nghị chấm phúc tra trên Website: phongdaotao.ntt.edu.vn -> Biểu mẫu -> Đơn phúc khảo điểm thi cuối kì. Điền thông tin vào mẫu đơn rồi nộp về phòng Công tác sinh viên…